Digital ärendehantering - en nyckel till förbättrad kommunikation

"En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionella kommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt att brist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skapar kommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader."

Så inleder Kim Gustafsson och Marcus Qvist Nilsson (KTH) sitt examensarbete "Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering".

Kim och Marcus har under våren 2018 gjort sitt examensarbete hos oss på Plan B.
I studien har de analyserat data från ärendehanteringssystem, med syfte att hitta innovativa sätt att nyttja den för förbättrad styrning, kvalitetssäkring av projekt och ett hållbart byggande.

Läs hela rapporten här: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1224041&dswid=9617

Kim & Marcus Exjobb.JPG